Home > news

ปูนอินทรีอบรมให้ความรู้ ณ ร้านคำเจริญโฮมมาร์ท

วันที่ 2017-11-06 เวลา 21:08:20

วันที่ 01/11/2560
ร้านคำเจริญโฮมมาร์มทร่วมกับปูนอินทรี จัดอบรมให้ความรู้กับช่างและผู้รับเหมาเพื่อต่อยอดความรู้เพื่อไปพัฒนางานให้มีความล้ำหน้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่มีประโยชน์เช่นนี้ทางร้านคำเจริญโฮมมาร์ทได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสก์