Home > news

๋Job Vacancy

วันที่ 2017-11-14 เวลา 22:50:41

หจก.คำเจริญโฮมมาร์ท รับสมัครพนักงาน 
(ติดต่อ 043-125-067 อีเมล์ kumcharuan2009@hotmail.com)


ตำแหน่งงานว่าง ดังนี้ 

1. หัวหน้าแผนกขายปลีก
2. หัวหน้าแผนกรับสินค้า (GR, Goods Receiving)
3. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
4. หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
5. หัวหน้าแผนกไอที

คุณสมบัติและหน้าที่

 1. หัวหน้าแผนกขายปลีก

คุณสมบัติ :     

 • จบการศึกษาตั้งแต่ปวส.ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งตั้งแต่ระดับบังคับบัญชาลักษณะงานขายปลีก ในธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะสินค้าวัสดุก่อสร้าง
 • มีความรู้ในตัวสินค้าวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี

หน้าที่ :

 • ควบคุม กำกับดูแล ให้คำแนะนำพนักงานขายในการให้บริการลูกค้า การจัดเรียงสินค้า การรักษามาตรฐานร้าน มาตรฐานป้ายและราคาสินค้า รวมถึงปิดการขายในลักษณะขายปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้าง
 • สอนงาน พัฒนาความรู้พนักงานขายให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และระบบงานที่กำหนด
 • รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

 

 1. หัวหน้าแผนกรับสินค้า (GR, Goods Receiving)

คุณสมบัติ :     

 • จบการศึกษาตั้งแต่ปวส.ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบสินค้าขาเข้า, บันทึกข้อมูลรับสินค้า (GR) จัดทำบาร์โค้ดและงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้าขาเข้า (Incoming Goods)
 • มีความรู้ในตัวสินค้าวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี
 • มีทักษะชำนาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการรับสินค้า (GR)

 

หน้าที่ :

 • ควบคุม กำกับดูแล ให้คำแนะนำพนักงานคลังในการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า การบันทึกรับสินค้าเข้าระบบ การผลิตและติดบาร์โค้ด
 • สอนงาน พัฒนาความรู้พนักงานคลังให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และตามระบบงานที่กำหนด
 • รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

 

 1. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

คุณสมบัติ :     

 • จบการศึกษาตั้งแต่ปวส.ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งตั้งแต่ระดับบังคับบัญชางานควบคุมคลังสินค้า การเก็บรักษาสินค้า การจ่ายสินค้าของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
 • มีความรู้ในตัวสินค้าวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี

 

หน้าที่ :

 • ควบคุม กำกับดูแล ให้คำแนะนำพนักงานคลังในการจัดเรียงสินค้า จัดสินค้าให้ลูกค้า การควบคุมสต๊อค และการรักษามาตรฐานคลังสินค้า
 • สอนงาน พัฒนาความรู้พนักงานคลังให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และตามระบบงานที่กำหนด
 • รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

 

 1. หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

คุณสมบัติ :     

 • จบการศึกษาตั้งแต่ปวส.ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง
 • มีความรู้ในตัวสินค้าวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการเจรจากับคู่ค้า (Suppliers) และการหาสินค้าวัสดุก่อสร้างเพื่อจำหน่าย
 • มีทักษะชำนาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดซื้อ

 

หน้าที่ :

 • ควบคุม กำกับดูแล ให้คำแนะนำพนักงานจัดซื้อในการจัดซื้อสินค้า การแลกเปลี่ยนคืนสินค้า การประสานงานในการจัดส่งสินค้า การควบคุมสต๊อค
 • สอนงาน พัฒนาความรู้พนักงานจัดซื้อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และตามระบบงานที่กำหนด
 • รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

 

 1. หัวหน้าแผนกไอที

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน Hardware, Software และการบริหาร Website จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ :

 • ควบคุม กำกับดูแล บริหาร Hardware, Software และรับผิดชอบในการบริหาร Website
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
 • รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง